Witamy w naszym systemie! Zachęcamy do rejestracji, dodawania stron i sprawdzenia jego możliwości. Tylko teraz możecie otrzymać aż 300 darmowych punktów na promocje Waszych stron! Załóż konto...

ReklamaREGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 • 1. Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego www.auto-surf.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 •  
 • § 1 Definicje
 • 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
 • 2. Usługodawca - oznacza podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 4. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.auto-surf.com.pl.
 • 5. Konto Użytkownika - oznacza dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie Internetowym, uruchamiane na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 • 6. Login - oznacza indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika w Serwisie Internetowym, jaka została przez niego wybrana na etapie Rejestracji Konta Użytkownika.
 • 7. Hasło - oznacza indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywany w celu autoryzacji dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 • 8. Adres e-mail - adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy dokonywaniu Rejestracji.
 • 9. Ratio - jest parametrem określającym stosunek ilości wyświetlonych reklam w usłudze Autosurf do ilości zdobytych Punktów. Ratio 5:4 oznacza że za 5 (pięć) wyświetlonych reklam, Użytkownik otrzyma 4 (cztery) Punkty.
 • 10. Polecony - osoba, która dokonała Rejestracji w Serwisie Internetowym przez indywidualny link polecający (Reflink) innego Użytkownika Serwisu Internetowego (polecającego).
 • 11. Reflink - to unikalny, indywidualny adres internetowy przypisany Użytkownikowi służący, do promocji Rejestracji w Serwisie Internetowym wśród osób nieposiadających jeszcze Konta Użytkownika.
 • 12. Konto Premium - to usługa płatna, rozszerzająca zakres świadczonych usług względem podstawowego „BASIC” Konta Użytkownika.
 • 13. Punkty - to wirtualna „waluta” Serwisu Internetowego, która wykorzystywana jest do reklamowania stron internetowych na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik zdobywa Punkty przez aktywność w usłudze Autosurf, PTC lub przez aktywność osoby Poleconej. Użytkownik może odpłatnie nabyć Punkty korzystając z formularza dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 •  
 • § 2 Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.auto-surf.com.pl.
 • 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 • 4. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem Serwisu Internetowego jako zasób systemu teleinformatycznego.
 • 5. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Niemniej do korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) stały dostęp do sieci Internet,
  • b) aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Opera) z włączoną obsługą języka Javascript,
  • c) włączona obsługa plików typu „cookies”.
 • 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu nieodpłatnie, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza „REGULAMIN” zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.auto-surf.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 7. Informacje o usługach podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 • 9. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu Internetowego i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe usługi, o czym zawiadamia Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje go dotyczą.
 •  
 • § 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego
 • 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu Internetowego jest dokonanie Rejestracji.
 • 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu Internetowego.
 • 3. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • 4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika przez kliknięcie w unikalny adres internetowy wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika. Nie może umożliwić korzystania z Konta Użytkownika innym osobom, jak i udostępniać danych do swojego Konta Użytkownika oraz sprzedawać Konta Użytkownika.
 • 7. Użytkownik przez dokonanie Rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie faktur za wykonane przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną i bez podpisu odbierającego, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji Adres e-mail. Faktura wystawiana jest Użytkownikowi po wykonaniu usługi.
 • 8. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • a) podał w trakcie Rejestracji w Systemie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  • b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników
  • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy
 • 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu Internetowego usługami, Serwis Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 11. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do niekorzystanie z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami uczciwego obrotu lub powszechnymi zasadami netykiety.
 • 12. W szczególności niedozwolone korzystanie z Serwisu Internetowego obejmuje następujące sytuacje:
  • a. gdy Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu Internetowego lub w inny sposób szkodzisz Serwisowi Internetowemu.
  • b. gdy Użytkownik zamieścił treść bezprawną lub gdy dane podane przez Użytkownika przy Rejestracji są niezgodne z prawdą.
  • c. gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych przez Użytkownik lub związanej z nimi działalności.
  • d. gdy Użytkownik wysyła innym Użytkownikom niezamówione informacje handlowe, poprzez infrastrukturę Serwisu Internetowego.
  • e. gdy Użytkownik korzysta z zabronionych technik/metod, np. auto-odświeżanie, skrypty, roboty, boty, udostępnia swoje Konto innym.
  • f. gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta Użytkownika lub posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika lub gdy na jeden adres IP przypada więcej niż 1 (jedno) Konto Użytkownika.
  • g. gdy Użytkownik dokonując Rejestracji Konta Użytkownika podaje tymczasowy i/lub nieaktywny Adres e-mail.
  • h. gdy Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych.
  • i. gdy Użytkownik wykorzystuje Serwis Internetowy w celu wyłudzenia informacji.
  • j. gdy Użytkownik notorycznie dokonuje nieuzasadnionych stanem faktycznym zgłoszeń reklam będących niezgodnych z Regulaminem Serwisu Internetowego.
  • k. gdy Użytkownik podejmuje działania, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Serwisu Internetowego lub zakłócają poprawne jego funkcjonowanie.
  • l. gdy Użytkownik wykorzystuje błędy lub luki w Serwisie Internetowym - każdy błąd lub lukę znalezioną w Serwisie Internetowym Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić Usługodawcy.
  • m. gdy Użytkownik nie stosuje się do zaleceń Usługodawcy.
 • 13. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego w sposób niedozwolony, Usługodawca podejmuje działania skutkujące:
  • a. odjęciem Punktów z Konta Użytkownika.
  • b. ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu Internetowego na czas określony lub nieokreślony.
  • c. zawieszeniem Konta Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.
  • d. zablokowaniem Konta Użytkownika skutkującym rozwiązaniem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego, bez możliwości ponownej Rejestracji.
 • 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niedozwolone korzystanie z Serwisu Internetowego. Usługodawca może wezwać Użytkownika do usunięcia wszelkich naruszeń przepisów prawa i Regulaminu i skutków niedozwolonego korzystania z usług Serwisu Internetowego.
 • 15. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zastosowania wobec niego działań z §3.13 przez wysłanie wiadomości e-mail na Adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji. Usługodawca zwolniony jest z informowania Użytkownika o zamiarze zastosowanie wobec niego działań z §3.13 w przypadku, gdy dopuścił się on ewidentnego złamania Regulaminu lub gdy opóźnienie w podjęciu działań z §3.13 grozić będą szkodą na rzecz Usługodawcy, Użytkowników Serwisu Internetowego lub osób trzecich.
 • 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia na podjęte przez Usługodawcę zgodnie z zasadami postępowania reklamacyjnego, punktem §6 niniejszego Regulaminu.
 • 17. Użytkownik, zamieszczając jakąkolwiek Treść w Serwisie Internetowym, wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług.
 •  
 • § 4 Usługi
 • 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • a) Autosurf.
  • b) PTC.
  • c) Banner.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, parametrów oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych świadczonych usług. Usługodawca informuje o tym fakcie Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 • 3. Usługa Autosurf polega na rotacyjnym wyświetlaniu aktywnych, reklamowanych stron internetowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu Internetowego, do których przypisane zostały przez Użytkownika Punkty. Użytkownik chcąc wyświetlić reklamy w usłudze Autosurf, przydziela aktywnym reklamom Punkty przez wypełnienie formularza w zakładce „PRZYDZIEL PUNKTY”, dostępnej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Reklamy Użytkownika wyświetlane są pozostałym użytkownikom Serwisu Internetowego. Koszt jednego wyświetlenia strony w usłudze Autosurf to 1 Punkt. Maksymalna ilość możliwych do dodania reklam w usłudze Autosurf jest ograniczona i zależy od typu posiadanego Konta Użytkownika według aktualnej oferty dostępnej przez Konto Użytkownika w zakładce „KONTO PREMIUM”.
 • 4. Usługa PTC polega na wyświetlaniu aktywnych reklam PTC Użytkowników Serwisu Internetowego w zakładce „REKLAM PTC” - do których przypisane zostały przez Użytkownika Punkty - i wyświetleniu reklamowanej strony internetowej. Reklama PTC składa się z adresu internetowego reklamowanej strony internetowej, opisu słownego i/lub grafiki reklamowej o maksymalnych wymiarach 468 pikseli na 60 pikseli, w formacie JPG, GIF lub PNG. Użytkownik chcąc wyświetlić reklamy w usłudze PTC, przydziela aktywnym reklamom Punkty przez wypełnienie formularza w zakładce „PRZYDZIEL PUNKTY”, dostępnej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Reklamy Użytkownika wyświetlane są pozostałym użytkownikom Serwisu Internetowego , przy czym jeden Użytkownik może wyświetlić daną reklamę tylko raz dziennie. Koszt jednego wyświetlenia Reklamy w usłudze PTC ustala Użytkownik z zakresu od 10 Punktów do 50 Punktów za 1 (jedno) wyświetlenie reklamy. Maksymalna ilość możliwych do dodania reklam w usłudze PTC jest ograniczona i zależy od typu posiadanego Konta Użytkownika według aktualnej oferty dostępnej przez Konto Użytkownika w zakładce „KONTO PREMIUM”. W trakcie trwania Usługi PTC, Użytkownik może dokonywać modyfikacji kosztu wyświetlenia reklamy PTC.
 • 5. Usługa Banner polega na rotacyjnym wyświetlaniu aktywnych, reklamowanych bannerów pomiędzy Użytkownikami Serwisu Internetowego, do których przypisane zostały przez Użytkownika Punkty w oknie usługi Autosurf. Reklama Banner składa się z adresu internetowego reklamowanej strony internetowej i grafiki reklamowej o maksymalnych wymiarach 468 pikseli na 60 pikseli, w formacie JPG, GIF lub PNG. Użytkownik chcąc wyświetlić reklamy w usłudze Banner, przydziela aktywnym reklamom Punkty przez wypełnienie formularza w zakładce „PRZYDZIEL PUNKTY”, dostępnej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Reklamy Użytkownika wyświetlane są pozostałym użytkownikom Serwisu Internetowego. Koszt jednego wyświetlenia strony w usłudze Banner to 0,25 Punktów.
 • 6. Zgłoszenie reklam w usłudze Autosurf oraz PTC odbywa się poprzez formularz dostępny przez Konto Użytkownika w zakładce „DODAJ REKLAMĘ”. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne. Zgłoszone reklamy poddawane są weryfikacji pod kątem spełniania przez nie zasad zamieszczania treści stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • 7. Dodane reklamy posiadać mogą następujące statusy: nieaktywny (trwa weryfikacja reklamy) oraz aktywny (reklama została zaakceptowana). W przypadku niezaakceptowania danej reklamy, Usługodawca odrzuca ją przez usunięcie jej z Konta Użytkownika i wysyła wiadomości na Adres e-mail Użytkownika z informacją o powodzie odrzucenia reklamy.
 • 8. Rezygnacja z usługi Autosurf, PTC, Banner w Serwisie Internetowym możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu aktywnych reklam z Konta Użytkownika.
 • 9. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika przez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika przez zakładkę „KONTAKT” po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy zgłoszenie lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni.
 • 10. Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, gdy Użytkownik naruszył warunki Korzystania z Serwisu Internetowego lub Zasady zamieszczania Treści przez Użytkowników lub w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 •  
 • § 5 Zakup Punktów, Konta Premium, płatności i realizacja zamówienia, rozliczenia
 • 1. Użytkownik składa zamówienie na zakup Punktów przez zakładkę „DOKUP PUNTY” dostępną przez Konto Użytkownika, wybierając dostępny pakiet punktów w ilości 25 000 Punktów, 50 000 Punktów, 100 000 Punktów oraz 200 000 Punktów. Złożenie zamówienia odbywa się przez potwierdzenie wyboru pakietu Punktów przez kliknięcie w przycisk „KUP TERAZ”, a następnie wysłanie formularza przez kliknięcie w przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy podawana jest cena łączna wybranego pakietu Punktów wraz z całkowitym kosztem uwzględniającym wybraną przez Użytkownika formę płatności.
 • 2. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 • 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
  • a) poprzez system Transferuj.pl, zgodnie z Regulaminem tego systemu - dostępnym tutaj. Użytkownik, decydując się na dokonanie płatności poprzez ten system, akceptuje jednocześnie Regulamin płatności tego systemu. Operatorem systemu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań).
  • b) poprzez płatności PayPal, zgodnie z Regulaminem tego systemu - dostępnym tutaj. Użytkownik, decydując się na dokonanie płatności poprzez ten system, akceptuje jednocześnie Regulamin płatności tego systemu. Operatorem systemu PayPal jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
 • 4. W przypadku korzystania z w/w Usług, realizacja Usługi następuje automatycznie po dokonaniu zaksięgowaniu wpłaty.
 • 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług odpłatnych (zakup dodatkowych Punktów, Konta Premium). Aktualne ceny znajdują się w zakładkach na Koncie Użytkownika, odpowiednio „DOKUP PUNKTY” oraz „KONTO PREMIUM”. Ceny podawane w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • 6. Usługodawca wystawia fakturę VAT na kwotę zrealizowanego zamówienia w terminie 7 dni od wykonania usługi między Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca przesyła fakturę VAT Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji Konta Użytkownika Adres e-mail. Brak podania wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT lub podanie nieprawdziwych danych skutkuje wstrzymaniem wystawiania faktur.
 •  
 • § 6 Reklamacje
 • 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 • 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego przez zakładkę „KONTAKT” na stronie www.auto-surf.com.pl.
 • 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 4. Reklamacja może być złożona przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego przez zakładkę „KONTAKT” na stronie www.auto-surf.com.pl
 • 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis sytuacji, której dotyczy zgłoszenie oraz przedstawić Login oraz Adres e-mail, jaki został przez niego wybrany na etapie Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 • 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, udzielając odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 •  
 • § 7 Odpowiedzialność
 • 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 • 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu Internetowego z powodu siły wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie Internetowym w dowolnym momencie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu Internetowego w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 • 4. Usługodawca nie gwarantuje trwałego zwiększenia oglądalności i liczby odsłon reklamowanych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość odnotowywania statystyk odwiedzin w oparciu o zewnętrzne programy i skrypty statystyczne.
 • 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 •  
 • § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 • 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu Internetowego w związku z realizacją Usług jest Usługodawca.
 • 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zawiązku z tym mogą być przekazywane gdy to niezbędna dla realizacji świadczonych usług m.in. podmiotom obsługującym system płatności za realizowane Usługi. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • 3. Użytkownikowi przekazującemu dane osobowe Usługodawcy przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych. W tym celu zobowiązany jest do wysłania odpowiedniej prośby przez formularz kontaktowy dostępny przez zakładkę „KONTAKT” po zalogowaniu się do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 • 4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny Login i przypisane Kontu Hasło oraz zapewniają prawidłowe działanie Stron Internetowych Serwisu.
 • 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  • a) umożliwienia zalogowania się do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym,
  • b) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników,
  • c) weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • d) statystycznych.
 • 6. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego z którego korzysta. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania i korzystania Serwisu Internetowego.
 •  
 • § 9 Zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego
 • 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.
 • 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika przez zakładkę „KONTAKT” po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy zgłoszenie lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni.
 • 3. Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości ponownej Rejestracji przez Użytkownika w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika, nie przysługuje mu zwrot opłaty za niewykorzystane usługi.
 •  
 • § 10 Postanowienia końcowe
 • 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie o czym informuje Usługodawca przez zamieszczenie na stronie głównej Serwisu Internetowego, lub wysłanie na Adres e-mail Użytkowników, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 • 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2013 r.
 •  
 •  
 • Załącznik nr 1 - Zasady zamieszczania Treści przez Użytkowników
 • Niniejszy Załącznik jest integralną częścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.auto-surf.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 • Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszego Załącznika. Do Załącznika mają zastosowanie wszystkie przepisy Regulaminu. Serwis Internetowy opiera się o Treść zamieszczoną (dostarczoną) przez Użytkowników. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych.
 • Treścią bezprawną jest Treść niezgodna z:
  • a. powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa; lub
  • b. Regulaminem auto-surf.com.pl; lub
  • c. z Załącznikiem niniejszym; lub
  • d. zasadami współżycia społecznego; lub
  • e. zasadami uczciwego obrotu lub uczciwej konkurencji lub;
  • f. zasadami netykiety.
 • Użytkownik zamieszczając jakąkolwiek Treść, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki jej zamieszczenia w Serwisie Internetowym. O ile Regulamin Serwisu Internetowego nie stanowi inaczej lub nie postanowimy inaczej, jakakolwiek Treść zamieszczana przez Użytkownika w Serwisie Internetowym:
  • 1. nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani naruszać cudzych dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej.
  • 2. nie może zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i zasady uczciwej konkurencji, w szczególności:
   • a. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów.
   • b. propagujących przemoc.
   • c. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania.
   • d. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd.
   • e. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień.
   • f. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne).
   • g. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.
   • h. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu).
 • 3. Treści nie mogą zawierać odnośników do stron internetowych konkurencyjnych dla Serwisu Internetowego lub mogących być konkurencyjnymi dla Serwisu Internetowego jak i reklamy takich stron.
 • 4. Treści nie mogą zawierać materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub innych naruszających chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa wynalazcze, prawa ze znaków towarowych, prawo do wizerunku oraz dobra osobiste, dobre imię) lub danych osobowych osób trzecich (numery telefonów, zdjęcie). Użytkownik musi pamiętać o tym, iż właściciele praw własności intelektualnej i osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, mogą informować Usługodawcę o przypadkach naruszenia ich praw wraz z prośbą o uniemożliwienia dostępu do zamieszonych przez Użytkownika treści. Jeśli informacja taka będzie wiarygodna, przepisy prawne zobowiązują Usługodawcę do uniemożliwienia dostępu do takich Treści.
 • 5. Treści nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Serwisu Internetowego.
 •  
 • Szczegółowe zasady zamieszczania Stron
 • 1. Użytkownik może zamieszczać tylko taką Treść, która jest jego własnością lub taką, odnośnie której właściciel lub podmiot uprawniony wyraził zgodę na zamieszczenie jej w Serwisie Internetowym.
 • 2. W Serwisie Internetowym nie może być zamieszczona reklama strony internetowej, która:
  • a. zatrzymuje rotację/timer w usłudze Autosurf i PTC, bądź w jakikolwiek sposób wpływa na niepożądane działanie Serwisu Internetowego.
  • b. uniemożliwia wyświetlanie się w ramce IFRAME, powodującej jej zerwanie lub wyświetlenie pustej strony.
  • c. nadużywa znacznika IFRAME, w tym szczególnie gdy wyświetla wielokrotnie strony internetowe w zmniejszonych ramkach IFRAME.
  • d. jest o tematyce niezgodnej z polskim prawem.
  • e. nawołuje do szerzenia nienawiści, rasizmu.
  • f. zawiera materiały pornograficzne.
  • g. zawiera wirusy, trojany bądź inne szkodliwe oprogramowanie.
  • h. powoduje odtworzenie materiału audio/video zawierającego dźwięk.
  • i. zawiera wyskakujące okienka typu POP-UP lub komunikaty systemowe.
  • j. jest niedostępna w chwili weryfikacji lub jest uboga w treści, niekompletna, niedokończona bądź zawiera w przewadze reklamy.
  • k. jest skróconym adresem strony właściwej, stosuje przekierowania, aliasy.
  • l. jest nadmiernie przeładowana treścią powodując wydłużenie czasu wczytywania się strony internetowej w przeglądarce, bądź zawieszenie przeglądarki.
  • m. jest konkurencyjnym portalem w stosunku do Systemu Internetowego (dotyczy stron polskojęzycznych).
  • n. domena reklamowanej strony lub domena zamieszczonego w jej treści skryptu znajduje się na Czarnej Liście adresów internetowych, dostępnej przez Konto Użytkownika w zakładce „CZARNA LISTA”.
 • 3. Nagminne zgłaszanie wcześniej odrzuconych reklam, bez wprowadzenia w nich niezbędnych zmian, skutkować będzie podjęciem przez Usługodawcę wobec Użytkownika dokonujących takich zgłoszeń działań określonych w § 7.3 Regulaminu.

statystyka